Bent u er klaar voor?

Vrijdag, 19 December 2014

Bent u er klaar voor?

Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De extramurale verpleging en verzorging is dan onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). STOC ontwikkelde een nieuwe module 'Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige', waarmee de wijkverpleegkundige in 3 dagen is voorbereid op zijn of haar indicerende taak.

In 3 dagen uw wijkverpleegkundige voorbereid op haar indicerende taak!

Zoals u weet gaat er p er 1 januari 2015 veel veranderen. De extramurale verpleging en verzorging is dan onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Extramurale verpleging en verzorging omvat, naast geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie, een heel arsenaal aan zorg. Binnen het domein van de Zvw is deze zorg in functionele termen omschreven als; ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden‘.

Nieuwe rol voor de indicerende wijkverpleegkundige
De indicerende wijkverpleegkundige voert taken uit ten behoeve van een optimale continuïteit in de kwaliteit van zorg en zal zich bewust moeten zijn van de rol die hij/zij in de zorgketen speelt. In de eerste lijn krijgt de verpleegkundige niveau 5 de professionele ruimte om zelf indicaties en zorg toe te wijzen. Hij/zij werkt daarbij volgens het normenkader van de V&VN en volgens de principes: ontzorgen, eigen kracht, inzetten informele zorg, regie bij de burger en actieve betrokkenheid bij het sociale domein. Het is aan de beroepsgroep om dit nader in te vullen.

Zelfstandig besluiten nemen en risico inschatting
De professional zelf is immers verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de organisatie van zorg. Indiceren en organiseren van extramurale zorg betekent dan ook zelfstandig besluiten nemen en een goede risico-inschatting maken.
Richtlijnen (kwaliteitsstandaarden) zijn hiervoor de geëigende instrumenten.

Nieuwe module helpt de indicerende wijkverpleegkundige
Deze nieuwe context voor het professionele handelen van de verpleegkundige is voor STOC reden om de module Indicatiestelling voor wijkverpleegkundige aan te bieden. In deze module is het ‘Normenkader voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving” uitgangspunt.


Dag 1: Normenkader verpleegkundige indicatiestelling; van theorie naar praktijk

 • Indiceren en organiseren op basis van professionele autonomie. 
 • Klinisch redeneren als methode. 
 • Versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem. 
 • Evidence based werken vanuit de basisprincipes familiezorg. 
 • Samenstellen van zorgarrangementen in verbinding met het sociaal domein op basis van de eigen regie, het steunsysteem en de eigen kracht van de burger.

Dag 2: Vraagverkenning

 • De 'poortwachtersrol'. 
 • Enkelvoudige vraag/meervoudige, complexe vraag. 
 • Vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.

Dag 3: De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang

 • Gangbare classificatiesystemen waaronder ICF.
 • Zelfredzaamheidsbeperkingen én de daarmee samenhangende verpleegkundige zorg. 
 • De indicatiestelling voor zorg en ondersteuning in samenhang; coördinatie van zorg en ondersteuning.

Voor vragen belt of mailt u naar:

Trix Michels
trainer/accountmanager

E t.michels@stoc.nl
M 06 – 538 60 686
Aanwezig op maandag tot en met donderdag

« naar overzicht