EVV (niveau 3)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

EVV: Eerst verantwoordelijk verzorgende

Specialisatie voor Verzorgenden MBO niveau 3.

EVV staat voor Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. De EVV is het eerste aanspreekpunt voor de cliŽnt en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening en is mede verantwoordelijk voor de continuÔteit van de zorgverlening.

Het niveau van vereiste competenties van verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen jaren gestegen. Dit is het gevolg van veranderende eisen aan de zorg- en dienstverlening. Deze veranderende eisen, maar ook de behoefte aan loopbaanmogelijkheden hebben geleid tot een vraag naar doorgroeifuncties. De EVV is ťťn van de doorgroeifuncties voor een verzorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

De branche verpleeghuis- verzorgingshuizen en thuiszorg verenigd in het SOVVT heeft op 6 september 2012 de regeling voor branche erkende opleiding opnieuw vastgesteld. STOC verzorgt al sinds 2004 de branche erkende opleiding tot EVV-er.

Basis voor de EVV opleiding van STOC is het door de sector V.V.T. ontwikkelde beroepscompetentieprofiel van de EVV. De beroepscompetenties worden aangeleerd in de actuele setting en omstandigheden binnen de organisatie waar de EVV-er werkzaam is.
Zo kan de EVV-er direct op haar werkplek de geleerde kennis en vaardigheid toepassen.
De invoering van de normen van verantwoorde zorg en het zorgleefplan, maar ook de komst van zorgzwaartebekostiging, heeft grote consequenties voor zorgaanbieders en met name voor het functioneren van verzorgenden.

De EVV opleiding van STOC is specifiek op deze beroepscompetenties gericht (zie tabblad programma). Niet alleen het zorgdragen voor het welzijn van de cliŽnt maar ook het coŲrdineren van de multidisciplinaire zorg is uitgangspunt voor de EVV opleiding. De EVV-er moet de samenhang leren zien en hanteren tussen de indicatiestelling, zorgzwaartebekostiging, zorgleefplan en de normen voor verantwoorde zorg. Dit vraagt om communicatieve vaardigheid, creativiteit en het vermogen om te onderhandelen. STOC leert de verzorgenden deze beroepscompetenties door in de opleiding ook creatieve werkvormen te gebruiken, op twee lesdagen een trainersacteur in te zetten, te werken met twee complementaire docenten en aandacht te besteden aan de begeleiding op de werkplek. Daar waar het in de praktijk toegepast moet worden.

Programma

De algemene doelstelling van de EVV opleiding

De EVV opleiding bestaat uit 2 kerntaken en 14 beroepscompetenties om deze kerntaken uit te voeren:
ē Kerntaak 1: De EVV-er is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliŽnt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. De cliŽnt staat hierbij centraal!
ē Kerntaak 2: De EVV-er coŲrdineert de (multi)disciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuÔteit van de zorg in overleg met de cliŽnt (is aanspreekpunt voor cliŽnt/cliŽntsysteem, collegaís en andere disciplines).

Competenties
Bij de opzet van de opleiding is uitgegaan van de 14 beroepscompetenties van de EVV:
1. CliŽntgerichte zorgvisie
2. Inzicht in randvoorwaarden
3. Informatie verzamelen
4. Zorgleefplan
5. Zorg coŲrdineren
6. Multidisciplinair overleg (MDO)
7. Communicatie en onderhandelen
8. Bewaken uitvoering zorgleefplan
9. Bewaken van de kwaliteit van leven van cliŽnten in een leefgroep
10. Signaleren problemen en problemen oplossen
11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces
12. Zorgvernieuwing en beleid
13. Loopbaanontwikkeling
14. Professionalisering

Modulaire opzet
De EVV opleiding is modulair van opzet. De vier modules zijn gebaseerd op de 14 beroepscompetenties die de branche heeft geformuleerd. De modules hebben een logische opbouw, waarbij de praktijk continue als uitgangspunt wordt genomen. Dit is vooral van belang om aan te kunnen sluiten bij de werkelijke uitvoering van de functie. Er wordt een actieve rol gevraagd van de deelnemer. Door de deelnemer te stimuleren tot zelfreflectie en bewustwording komt er een blijvend leerproces op gang.


Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
Een essentiŽle voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de EVV opleiding is dat de deelnemer inzicht krijgt in zijn eigen competenties en dat de deelnemer telkens een verbinding met de eigen werksetting en organisatie maakt. Welke competenties moeten ontwikkeld worden, tot welke individuele leerbehoeften leidt dit en wat betekent dit voor met name de praktijkopdrachten? Om een zo hoog mogelijk leerrendement te realiseren is het POP geÔntegreerd in de EVV opleiding. Het POP is onderdeel van het portfolio.

Afronding van de EVV opleiding
De EVV opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek. Het gevulde portfolio dient als basis voor het eindgesprek. Dit gesprek vindt plaats met de begeleider en de assessor van STOC. De assessor van STOC heeft hierin de leidende rol.

Voor wie?

Voor iedereen die werkzaam is als verzorgende van een aantal zorgvragers/cliŽnten of dit in de toekomst gaat worden. Voorwaarde is dat u in de praktijk opdrachten kunt uitvoeren in de functie van EVV.
U werkt bij een door Calibris erkend leerbedrijf waar opgeleide werk-/praktijkbegeleiders u kunnen begeleiden tijdens uw opleiding. Deze begeleiding bestaat uit reflectie gesprekken, feedback gesprekken en beoordeling.

Instroom eisen
De EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden. Een deelnemer aan de EVV opleiding dient gekwalificeerd en werkzaam te zijn als verzorgende op niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau.

Indien u in het bezit bent van een niveau 3 branche gerelateerd diploma voor SPW, SPH, PW, MDGO, MMZ, e.d., kunt u de opleiding EVV wel volgen echter, ontvangt u bij voltooiing van de opleiding een certificaat in plaats van een diploma.

Resultaat

Wanneer u de opleiding met een voldoende afsluit, ontvangt u het door de branche (V.V.T) erkende diploma EVV-er. Dit diploma wordt erkent en herkent binnen de branche waarin u werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als u besluit voor een andere organisatie te gaan werken.
Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal uw diploma uw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Praktische informatie

Duur en studiebelasting
De EVV opleiding bestaat uit 12 lesdagen van ieder 7 uur. De doorlooptijd van de
opleiding bedraagt gemiddeld 7 tot 9 maanden. Daarnaast is er bij incompany trajecten de mogelijkheid om intervisiebijeenkomsten te plannen. Gemiddeld is er eenmaal per 2 ŗ 3 weken een lesdag gepland, waarbij we rekening houden met de schoolvakanties.
De planning bij een incompany traject wordt gemaakt in overleg met de organisatie.

Begeleiding en lessen
Zowel de docenten als de begeleiders in de praktijk hebben een rol bij de begeleiding van de deelnemer bij het maken van de proeves.
De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegelei-ding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet.
De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven en de beoordeling hiervan. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.
Daarnaast wordt er op twee verschillende momenten in het traject een trainingsacteur ingezet die de deelnemers helpt bij het oefenen van de praktijksituaties.

Twee weken voor de startdatum wordt bepaald of de opleiding in het open aanbod doorgaat.


Lesmateriaal
Het opleidingsmateriaal van de EVV opleiding bestaat uit:
ē Het portfolio.
ē Vier moduleboeken.
ē In de lessen wordt aandacht besteed aan actualiteiten die van belang zijn in de rol van EVV-er.

Accreditatie
De opleiding tot EVV is geaccrediteerd bij het V&VN. Voor het toekennen van punten brengen wij Ä 20,- administratiekosten in rekening.

Locaties open inschrijving
Wilt u meer weten over de locaties van deze opleiding, raadpleeg dan de trainingskalender op onze website. Of neem telefonisch contact op met ons team via 070 33 78 303.

Investering open aanbod
De investering per persoon bedraagt Ä 1750,- (inclusief BTW). Dit is inclusief lesmateriaal.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Data

  • Dinsdag 07 Mei 2019 Houten
    Overige data: Volledig rooster volgt z.s.m.