GVP (niveau 3)

  • Open training
  • Incompany

Open training, Incompany

GVP: Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Specialisatie voor Verzorgenden MBO niveau 3.
De erkende branche opleiding voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

GVP staat voor Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. De GVP is het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot psychogeriatrie, benaderingswijze en problemen. Zij begeleidt en geeft informatie aan collega's, mantelzorgers en vrijwilligers (rechtstreeks of via verzorgende). De GVP is een specialist in de zorg voor de psychogeriatrische cliŽnt.

Het aantal zorgvragers met psychogeriatrische problemen stijgt naar verwachting explosief. De afgelopen jaren zijn er verschillende benaderingswijzen ontwikkeld om beter met deze psychogeriatrische problematiek om te gaan. De ene keer helpen we de dementerende door zich te laten oriŽnteren op de realiteit, de andere keer gaan we juist mee in zijn belevingswereld of zoeken we naar afleiding. Desondanks weten veel zorgmedewerkers zich vaak geen raad met het gedrag van de hen toegewezen cliŽnten/bewoners. Een belangrijke ondersteunende functie hierin vervult de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). In 2009 is door de SOVVT branche ( verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg) een nieuw beroepscompetentieprofiel vastgesteld. De GVP is specialist in de directe zorg voor mensen met psycho geriatrische-problematiek en adviseert als inhoudelijk deskundige collega's, mantelzorgers en vrijwilligers.

In de GVP-opleiding leert u alle taken van de GVP te verrichten, zoals deze zijn omschreven in het beroepscompetentieprofiel. De branche houdt toezicht op de kwaliteit van de GVP-opleidingen die worden gegeven door de opleidingsinstituten. STOC verzorgt sinds 2009 de GVP-opleiding en is door de VVT branche als kwalitatief hoogstaande opleider erkend.
STOC heeft de GVP opleiding competentie gericht ontwikkeld in vier modules:
Module 1: Invulling van het beroep GVP
Module 2: Vakdeskundigheid psychogeriatrie
Module 3: Beleving en welbevinden
Module 4: Kwaliteit, professionaliseren en innoveren
In deze vier modules komen alle 11 beroepscompetenties zorgvuldig aan bod.
Het programma wordt verrijkt met een trainingsacteur om een aantal vaardigheden goed te ervaren in te oefenen. De opleiding wordt verzorgt door twee complementaire docenten die via verschillende leerstijlen en praktijkervaringen overdracht van kennis en ervaring realiseren.
Daarnaast is er volop aandacht voor de begeleiders op de werkplek. Daar waar u het geleerde gaat toepassen en feedback op gaat ontvangen. De werkplek begeleiders krijgen twee maal een instructie bijeenkomst om hen correct voor te bereiden op hun lerende, begeleidende en beoordelaarsrol.

De branche erkenning van SOVVT betekent dat STOC aan deelnemers aan de opleiding het branche-erkende diploma en de GVP-speld mag uitreiken wanneer de opleiding met een voldoende is afgerond.

Programma

De algemene doelstelling van de GVP opleiding.
In de GVP opleiding staan drie kerntaken horende bij het profiel centraal:

Kerntaak 1: Het behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliŽnt.
Kerntaak 2: Het begeleiden, adviseren en professionalisering van collega's en vrijwilligers.
Kerntaak 3: Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliŽnten.

In het profiel van de GVP zijn 11 beroepscompetenties benoemd die de GVP-er beheerst na het volgen van de opleiding:

Deze 11 beroepscompetenties zijn:
ē Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliŽnten.
ē Communicatie met psychogeriatrische cliŽnten.
ē Informatie verzamelen.
ē Organisatie van de zorg.
ē Werkoverleg, multidisciplinair overleg.
ē Problemen signaleren en oplossen.
ē Zorgvernieuwing en beleid.
ē Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit).
ē Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie.
ē Professionalisering en begeleiding van collega's en vrijwilligers.
ē Omgaan met en ondersteunen van mantelzorgers.

Modulaire opzet
De GVP opleiding is geheel competentie gericht opgezet en modulair opgebouwd. De opleiding bestaat uit 4 modules die verdeeld over 13 lesdagen van 7 uur worden verzorgd. Daarnaast maken 5 zelfstudiedagen onderdeel uit van de opleiding. Naast de theoretische component van de opleiding is er een praktijkcomponent. Deze bestaat uit het maken van de opdrachten in het portfolio, de zogenaamde proeven. In dit portfolio zit ook het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) met een aantal opdrachten die als een rode draad door de opleiding wordt ingevuld en bijgesteld. Denk hierbij aan de competentiemeter en het formuleren van leerdoelen. Deelnemers worden gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een zelfstandige leer en werkhouding. De praktijk van alle dag en de persoonlijke beroeps ontwikkeling van de deelnemer staan centraal. De lesstof kan dan ook direct worden toegepast in de praktijk. Er wordt in de lessen aandacht besteed aan actualiteiten die van belang zijn voor de rol van de GVP.
De opleiding wordt tijdens de laatste bijeenkomst afgerond met een presentatie.

Afronding van de GVP opleiding
Ter afronding van de opleiding presenteert de deelnemer zijn/haar ontwikkeling als GVP aan de hand van de drie kerntaken en presenteert zijn/haar plan voor het komend jaar als GVP. Ook wordt er van de begeleider een aandeel in de presentatie gevraagd, namelijk hoe de rol van de begeleider er het komend jaar uit gaat zien in de ontwikkeling van de functie GVP.

Voor wie?

STOC heeft op basis van het nieuwe profiel een intensieve competentiegerichte opleiding ontwikkeld, speciaal bestemd voor verzorgenden die zich willen specialiseren in psycho-geriatrie.

U wilt u als verzorgende verder specialiseren in psychogeriatrie en daarmee zowel binnen uw huidige organisatie als voor de toekomst verder ontwikkelen en bekwamen.
Om u een beeld te geven van de beroepscontext en de werkzaamheden besteden wij hier kort aandacht aan.

Instroomeisen
Om de GVP opleiding te kunnen volgen zijn er drie toelatingseisen:
1. De deelnemer is in het bezit van een MBO-diploma Verzorgende of vergelijkbaar diploma (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
2. De deelnemer heeft minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliŽnten;
3. De deelnemer wordt door de instelling waar hij/zij werkt in de gelegenheid gesteld om als GVP-in-opleiding aan de slag te gaan en krijgt hierbij praktijkbegeleiding. De instelling moet door Calibris erkend zijn als leerbedrijf.
Als u twijfelt of u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden neem dan contact met ons op.

Beroepscontext/werkzaamheden uit het competentie en kwalificatie profiel van de SOVVT
ďDe GVP is werkzaam in de thuiszorg, in een verzorgings-/verpleeghuis of in een combinatie van deze instellingen, bijvoorbeeld een groter zorgconcern waar intra-, extra- en transmurale zorg worden
gecombineerd. Daarnaast werkt ze in kleinschalige locaties.
De GVP is werkzaam in de zorg voor cliŽnten met psychogeriatrische aandoeningen. Soms in een specifieke afdeling voor psychogeriatrie, soms specifiek voor cliŽnten/bewoners met psychogeriatrische aandoeningen in een andere zorgsetting. De ondersteuning richt zich op de vier domeinen van kwaliteit van leven van de cliŽnt:
ē Lichamelijk welbevinden/gezondheid
ē Woon-/leefomstandigheden
ē Participatie
ē Mentaal welbevinden
De manier waarop in een specifieke organisatie/situatie de rol van GVP wordt ingevuld, kan verschillen. Vaak zal de GVP minstens voor een deel van de tijd dagelijkse zorgtaken verrichten. Naast de dagelijkse zorgtaken voor de cliŽnt heeft de GVP ook aandacht
voor de mantelzorger, door het bieden van emotionele ondersteuning en het geven van informatie en advies.
De GVP heeft verder werkzaamheden op het gebied van bege leiden en adviseren van collegaís, ook door het vervullen van een voorbeeldrol (onder ander door het laten zien en toelichten van de dagelijkse zorgtaken). Tevens bestaan haar werkzaamheden uit
het geven van informatie en voorlichting over psychogeriatrie aan mantelzorgers en vrijwilligers.
Omdat een GVP in verschillende settings werkt, is er een grote variŽteit aan precieze invulling van deze rol. In een verzorgings-/verpleeghuis is een GVP onderdeel van het team met grotendeels dezelfde taken als haar collegaís. Daarnaast heeft ze haar specifieke taak. In de thuiszorg en in kleinschalige zorg functioneert een GVP meer op afstand van haar collegaís. Door telefonisch contact, overlegmomenten en intervisie vervult zij haar rol als inhoudelijk expert/adviseur.
Per zorginstelling wordt gekeken hoeveel GVP-ers noodzakelijk zijn in een team. Het aantal is afhankelijk van de grootte, samenstelling van het team en de woonvorm waarin wordt gewerkt.
Ook kan de zorgzwaarte variŽren. De GVP wordt ingezet in zowel de uitvoering van de zorgtaken als de begeleiding van collegaís, mantelzorgers en vrijwilligers."

Bron: Competentie en kwalificatieprofiel GVP van SOVVT

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Geslaagden ontvangen het branche-erkende diploma GVP.
Dit diploma wordt erkent en herkent binnen de branche waarin u werkzaam bent en heeft daarmee ook waarde als u besluit voor een andere organisatie te gaan werken. Omdat STOC in ruime mate aan alle eisen voldoet die de branche aan ons als opleider stelt zal uw diploma uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeteren.

U bent na het afronden van de opleiding toegerust voor de volgende taken en verantwoordelijkheden:

ďDe GVP geeft aanwijzingen aan collega-verzorgenden, leerlingen, stagiairs en vrijwillig-ers. Ze overlegt met andere functionarissen in de zorg, zoals artsen, psychologen, activi-teitenbegeleiders en fysiotherapeuten.
Het werk van de GVP bestaat uit een grote variatie aan activiteiten, die op elkaar afge-stemd moeten worden.
De GVP is voor collegaís en mantelzorgers het eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot psychogeriatrie, benaderingswijze en bij problemen. Ze geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies. Door het laten zien van voorbeeldgedrag in de omgang
met cliŽnten en mantelzorgers deelt zij haar kennis en vaardigheden met collegaís, mantelzorgers en vrijwilligers. De GVP is op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en de sociale kaart. Zij kan collegaís, mantelzorgers en vrijwilligers (rechtstreeks of via de verzorgende) verwijzen naar relevante informatiebronnen, functionarissen en organisaties.
De GVP is actief bij intakes en het opstellen van zorgleefplannen voor de psychogeria-trische cliŽnt. Het contact met de betrokken mantelzorgers is van groot belang. De communicatie met de cliŽnt vormt een complexe factor voor de GVP. Eigen observatie en observatie door de andere verzorgenden, interpretatie en communicatie spelen een belangrijke rol bij het leren kennen van de voorkeuren en behoeftes van de cliŽnt en de condities waaronder deze zich veilig voelt.
Professioneel samenwerken is van groot belang.
In de organisatie is ze eenvoudig benaderbaar en bereikbaar voor collegaís, mantel-zorgers en vrijwilligers. Haar begeleidende rol is inhoudelijk van aard. Ze betrekt mantel-zorgers als bron van kennis over de cliŽnt (levensloop, persoonlijkheid, gewoontes, wensen).

In dit profiel gaat het om een combinatie van de volgende twee rollen.
1. De medewerker die zelf met psychogeriatrische mensen werkt en als specialist op dit
gebied zorg biedt, in de directe zorg.
2. De medewerker die als inhoudelijk deskundige collegaís, mantelzorgers en vrijwilligers
adviseert en ondersteunt om de kwaliteit van de dienstverlening/zorg te optimaliseren.
SOVVT noemt deze medewerker die beide rollen combineert een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP).

In de praktijk kan een verschillend accent worden gelegd op de GVP-rollen. Afhankelijk van het organisatiebeleid kan de verhouding tussen beide rollen per zorgorganisatie of werkeenheid variŽren. Zo kan een verzorgende (niveau 3) die dagelijks met psychogeriatrische mensen werkt voor een bepaald deel van haar werktijd de rol van inhoudelijk adviseur vervullen.Ē

Bron: Competentie en kwalificatieprofiel GVP van SOVVT

Praktische informatie

Duur en studiebelasting
De opleiding bestaat 13 uit lesdagen van 7 uur en 5 zelfstudiedagen. De doorlooptijd van de opleiding bedraagt gemiddeld 9 maanden. Daarnaast is er bij incompany trajecten de mogelijkheid om intervisiebijeenkomsten te plannen. Gemiddeld is er eenmaal per 2 ŗ 3 weken een lesdag gepland, waarbij we rekening proberen te houden met de schoolvakanties. De planning bij een incompany traject wordt gemaakt in overleg met de organisatie.

Begeleiding & lessen
ē Zowel de docenten als de begeleiders in de praktijk hebben een rol bij de begeleiding van de deelnemer bij het maken van de proeven.
ē De docenten van STOC zijn verantwoordelijk voor de theorielessen en de procesbegeleiding. Er worden per opleidingstraject twee docenten ingezet.
ē De begeleiders in de praktijk zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding bij het maken van de proeven en de beoordeling van deze proeven. Om de begeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden, verzorgt STOC twee instructiebijeenkomsten over hun rol als begeleider en beoordelaar.

Duur
Introductiebijeenkomst, 13 lesdagen en 5 zelfstudiedagen.

Locaties
Wilt u meer weten over de locaties van deze opleiding, raadpleeg dan de trainingskalender op onze website of neem telefonisch contact op met ons team via 070 3378 303.

Lesmateriaal
ē Het portfolio
ē 4 moduleboeken
ē†2 door u zelf in te kopen boeken;
- Theo Hazelhof: Dementie en psychiatrie in woord en beeld (boek en cd-rom);
- B. Verbraeck: De wondere wereld van dementie;


Investering open aanbod
De investering bedraagt per persoon Ä 1850,- (inclusief BTW).

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Houten bedragen Ä 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Houten bedragen Ä 180,- p.p.

Investering incompany
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Informeer bij een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Data

  • Maandag 16 September 2019 STOC Te Houten
    Overige data: volgen z.s.m.