Kwaliteit

Kwaliteitsvisie
STOC definieert kwaliteit als het leveren van opleidingen en trainingen op een zodanige manier dat een hoog rendement (een hoog slagingspercentage) wordt gecombineerd met een hoge mate van tevredenheid van cursisten en hun werkgevers, waarbij dit onderwijs efficiënt, klantgericht en flexibel wordt aangeboden en uitgevoerd.

Kwaliteitszorg
Gezien de positie op de markt waar STOC één van meerdere commerciële aanbieders is, wordt er een voortdurende aandacht voor kwaliteit gevraagd. Dit begint met het in kaart brengen van de opleidingsvragen, het inrichten van de programma’s, het samenstellen van het lesmateriaal, de selectie van docenten en van middelen.
Met behulp van mondelinge en schriftelijke tussen- en eindevaluaties wordt er voortdurend naar gestreefd om de kwaliteit op peil te houden en verder te optimaliseren.

Stand van zaken
De voornaamste bedrijfsprocessen zijn in kaart gebracht en voorzien van normen. Deze normen hebben bijvoorbeeld betrekking op termijnen waarbinnen uitslagen van examens bekend moeten zijn. Met behulp van CAPP, een geautomatiseerd systeem voor cursistenadministratie en cursusplanning is het onder andere mogelijk om een aantal elementen van het kwaliteitszorgsysteem digitaal vast te leggen en te voeden met geautomatiseerd vastgelegde gegevens. Er is sprake van een duidelijke kwaliteitscyclus.

Er wordt systematisch onderzoek gedaan naar:
• Klanttevredenheid
• Rendement
• Cursistentevredenheid 

Kwaliteitszorg en wettelijke kaders
Het kwaliteitszorgstelsel van STOC past binnen de wettelijke kaders van onder andere de WEB en kent een interne en een externe component. Er wordt een systematische benadering nagestreefd van planning, beheersing en verbetering gerealiseerd binnen een integrale aanpak van kwaliteitszorg. De daarbij ontwikkelde indicatoren bewerkstelligen een meetbare kwaliteitscontrole.

Tevredenheidsonderzoek bij klanten
Periodiek toetst een onafhankelijke organisatie de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Daarnaast vindt er met elke opdrachtgever een gesprek plaats waarin de cursistenevaluaties, de docenten-evaluatie en de studieresultaten besproken worden en waarin expliciet naar de tevredenheid wordt gevraagd.

Klachtenprocedure
Voor individuele cursisten is er een klachtenprocedure vastgelegd. In de algemene leveringsvoorwaarden is vastgelegd hoe STOC omgaat met klachten van opdrachtgevers. Het versalg van de werkzaamheden kunt u tegen drukkosten en opvraag van reden opvragen via de contactpagina.